ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
Нова Регистрация
Забравена парола

Имате трудности или въпроси?
info@klett.bg
0700 47 400
0885070014 Виолета Стоименова
0883214403 Боряна Рангелова
0885732930 Мирослава Иргева
Искате да поръчате
учебник на хартиен носител?
Свържете се с нас!
Е-УЧЕБНИК ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК
ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС

Авторски колектив: проф. д-р Румяна Папанчева, доц. д-р Тодорка Глушкова

Редактор на издателството: Ясена Христова

Художник и графичен дизайн: Кристина Иванова

Дизайн на е-учебника: „Изкуства“ ЕООД

ISBN: ...

Анотация

Учебникът по Компютърно моделиране за 4. клас има за цел да обезпечи работата на учителя и учениците с цел овладяване на начални знания, умения и отношения, свързани с изграждане на дигитална грамотност на учениците чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях.

Учебното съдържание е структурирано в съответствие с учебната програма по предмета Компютърно моделиране за 4. клас (общообразователна подготовка), одобрена от МОН. Разработени са темите: дигитални устройства; управление на дигитална идентичност; конструиране на последователни действия; конструиране на повтарящи се действия; визуална среда за програмиране; работа с текст и звук във визуална среда; в света на анимацията.

В първата част от курса учениците работят в средата code.org, както и по разнообразни задачи с предметни и хартиени дидактични материали за формиране на алгоритмично мислене. Във втората част на обучението учениците се запознават със средата за визуално програмиране Scratch, където прилагат на практика получените знания при създаването на компютърни проекти. Платформите code.org и scratch.mit.edu са свободни за използване и са наложени технологии в световен план за формиране на алгоритмично мислене в ранна възраст.

Работата на учителя е обезпечена с примерно годишно разпределение, готови ресурси в електронен вид, с дидактични материали, книга за учителя и електронен учебник.

Книгата за учителя включва подробни разработки за всеки урок. В първата част на разработката са обяснени основни понятия и концепции, а във втората част е предложена методическа разработка на урока, която е придружена с всички нужни файлове в електронен вид – демонстрационни файлове, примерни разработки и др.

Към учебника е разработен електронен учебник, който предлага богати нагледни материали и интерактивни задачи. Е-учебникът може да се използва с интерактивна дъска и предлага инструменти за водене на бележки, преместване на обекти, възпроизвеждане на звук, оцветяване и др. За учениците са разработени работни файлове. Учителят трябва да създаде удобна работна среда в компютърния кабинет според конкретните условия и оборудване в училище. Всички електронни ресурси са достъпни през сайта на издателството за е-съдържание izkustva.bg.

В хода на обучението по Компютърно моделиране учениците ще формират алгоритмично мислене и начални знания и умения по програмиране с лекота, работейки по интересни задачи под формата на игри и индивидуални и екипни проекти.

Работната тетрадка съдържа допълнителни задачи и ресурси за работа по предмета Компютърно моделиране в 4. клас.

Включени са картони за изрязване, допълнителни задачи, тест за проследяване на знанията на учениците (входяща диагностика) и карти за самооценка на компютърна игра и на компютърен проект (изходяща диагностика). Картоните са разположени в средата за по-лесно използване.

Чрез картоните се подпомага работата на педагога за използване на игрови подход в учебния процес и постигане на по-добро онагледяване на изучаваните алгоритми. Задачите, включени в тетрадката са описани в ръководството за учителя. Чрез тях се продължава работата по проектите от урока. Целта е затвърждаване и систематизиране на знанията на учениците.

Авторите пожелават ползотворна работа на учителя и с удоволствие ще приемат коментари и предложения за подобрение на проекта на адрес: compmodelirane@izkustva.bg

За авторите

Проф. Румяна Папанчева е ръководител на катедра „Педагогика и методика на обучението“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас. Автор е на множество научни публикации и на учебници и помагала за средното училище.

Доц. д-р Тодорка Глушкова е преподавател във Факултет по математика и информатика, Катедра „Компютърни технологии“ на ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“.